มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >รวมข้อมูลสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

งานบริการนักศึกษา

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

งานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มเอกสาร (หมวด AA)
ตัวอย่างเอกสาร (หมวด AB)
งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (หมวด AE)

std.button_1

std.button_2

std.button_3

std.button_4

std.button_5

std.button_6

std.button_7

std.button_8

std.button_9

std.button_10

std.button_11

std.button_12

std.button_13

std.button_14

std.button_15

std.button_16

std.button_17

ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

รับทุนหลวงพ่อจ้อย (5 ธ.ค. 62)

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

วันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 62)

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

กิจกรรม Open House (23 พ.ย.62)

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์